Referat fra medlemsmøde den 7. februar 2018

Referat fra medlemsmøde den 7. februar 2018

Tilstede: Peder, Louise, Charlotte, Stefan, Anni , Kirsten, Holger.

 1. Louise ordstyrer og Holger referent
 2. Dagsorden og referat fra sidste godkendt.
 3. Aktuel politisk debat. Peder holdt oplæg om Socialdemokraternes flygtningeudspil Der blev redegjort for indholdet af udspillet og det blev diskuteret. Der var på mødet enighed om at tage afstand fra udspillet. Den parlamentariske situation efter et evt. valg blev endvidere drøftet.
 4. Grøn delprogram. Anni og Kirsten deltager i seminar om Enhedslistens grønne program den 10.02. i København. Frist for at stille ændringsforslag 9marts kl. 12.00. Vi tager efter seminariet stilling til eventuelle ændringsforslag.
 5. 1. Maj. Vi går som vi plejer sammen med fagbevægelsen, SF, Socialdemokratiet. Peder vil sammen med en ung være vores taler. Rasmus finder en ungdomstaler. Den nærmere praktiske planlægning vil finde sted når vi nærmere os begivenheden. Vi overvejer at bidrage med bæredygtig mad af en eller anden art. Der er planlagt planlægningsmøde med de øvrige organisationer.
 6. Generalforsamling.  Den 7. marts. Dagorden fremgår af vedtægterne. Indkaldelse senest 3 uger før. Dvs. i uge 7. På generalforsamlingen skal der vælges delegerede til årsmøde. Der er forslag om at invitere Hildburg Jørgensen som oplægsholder om flygtningesituationen på bl.a. Lespos. Peder laver udkast til dagsorden som sendes rundt til arbejdsgruppen.
 7. Nyt fra organisationen. henvendelse fra socialdemokratiet om tværpolitisk debatmøde i forbindelse med Hjørrings 775 års jubilæum. Vi vil gerne deltage.
  • Baggrundsgruppen for byrådet mødes den 27 februar Klokken 20. hos Louise i Lønstrup.
  • Møde for nye medlemmer
  • 17. marts er demo mod racisme over hele Europa. Vi overvejer at deltage med demo i Hjørring. Anni, Stefan og Holger planlægger.
  • Der skal gerne vælges et medlem fra Hjørring til regionsbestyrelsen
  • Louise orienterede fra byrådsarbejdet. Har ud over plads i SÆH og økonomiudvalget.  Er i øvrigt valgt ind i §17 udvalg (udvalg for by-og landudvikling. Budgetseminarer er så småt begyndt.
 8. Palæstinademoen blev evalueret. Det var et fint arrangement med ca. 40, deltager.
  • Vi afholder et offentligt møde om offentlige ansattes ytringsfrihed. Peder og Holger planlægger. Det bliver sat annonce i Nordjyske Tidende og Vendelboposten.
 9.  Evt.