Vedtægter for Enhedslisten Hjørring

Vedtægter for Enhedslisten Hjørring

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Enhedslisten Hjørring. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune.

§ 2. Formål 
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål og vedtægter.

§ 3. Medlemskab
Medlemskab sker ved indbetaling af kontingent til Enhedslistens landsorganisation.

3.1
Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Hjørring Kommune er medlem af Enhedslisten Hjørring, medmindre de har anmodet om at blive anmodet om at blive overflyttet til en anden afdeling i Enhedslisten. Desuden kan medlemmer af Enhedslisten, der har bopæl andre steder, være medlem af Enhedslisten Hjørring, hvis de har anmodet landskontoret om det.

3.2
Kontingent fastsættes af landsorganisationen Enhedslistens årsmøde.

3.3
Der afholdes som udgangspunkt medlemsmøde i afdelingen hver måned, dog mindst 2 gange hvert halvår. Medlemsmøder indkaldes af arbejdsudvalget, som sikrer, at alle medlemmer bliver indbudt.

3.4 Valg af afdelingens repræsentanter til koordinerende instanser i Enhedslisten (fx regionsbestyrelse, byledelse, delegerede til årsmødet og lign.) foretages på generalforsamling eller på et medlemsmøde, hvor dette fremgår af den på forhånd udsendte dagsorden.

Ved valg af delegerede og andre personvalg skal der afholdes skriftlig afstemning, hvor der kan stemmes på op til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal, der skal vælges.

§ 4. Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

4.1
Alle afdelingens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

4.2
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er afdelingens medlemmer.

4.3
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

4.4
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

4.5
Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferatet underskrives af referent og dirigent.

4.6
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Arbejdsudvalgets beretning.
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
  6. Budget for det kommende år.
  7. Valg af arbejdsudvalg. Valg af 2 suppleanter hvis muligt.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

4.7 Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til denne skal være arbejdsudvalget i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Arbejdsudvalget udsender indkomne forslag til afdelingens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling eller offentliggør på hjemmesiden.

4.8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af afdelingens medlemmer eller 1/3 af arbejdsudvalget skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

4.8.1
Arbejdsudvalget indkalder omgående skriftligt med angivelse af forslag til dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel. Ændringsforslag til dagsorden skal være arbejdsudvalget i hænde senest 7 dage før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Arbejdsudvalget udsender evt. ændringsforslag til dagsorden til alle medlemmer umiddelbart efter modtagelse.

4.8.2
Landsorganisationens Hovedbestyrelse og/eller forretningsudvalg kan i helt særlige situationer indkalde til ekstraordinær generalforsamling i afdelingen.

§ 5. Arbejdsudvalget 
Arbejdsudvalget er afdelingens ledelse mellem generalforsamlinger med udgangspunkt i medlemsmødernes beslutninger.

5.1
Arbejdsudvalget består altid af et ulige antal og er på mindst 3 medlemmer.

5.2
Arbejdsudvalget konstituerer sig selv med minimum en kontaktperson og kasserer umiddelbart efter valget på det første arbejdsudvalgsmøde.

5.2.1
Såfremt den der er kontaktperson eller kasserer ikke længere ønsker at påtage sig dette hverv, udpeger arbejdsudvalget en anden blandt de øvrige udvalgsmedlemmer.

5.2.2
Såfremt et eller flere medlemmer udtræder af arbejdsudvalget og der ikke er suppleanter, der kan indtræde, og arbejdsudvalget bliver mindre end tre personer, eller af andre grunde ønsker supplering af arbejdsudvalget kan arbejdsudvalget indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller afholde et medlemsmøde, hvor det fremgår af en dagsorden udsendt mindst 7 dage før mødet, at der er valg af nye arbejdsudvalgsmedlemmer på dagsordenen

5.3
Arbejdsudvalgsmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen. Alle medlemmer kan deltage med taleret.

5.4
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver indstilling fra arbejdsudvalget og skal godkendes med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden..

5.5
Over forhandlingerne i arbejdsudvalget føres beslutningsreferat.

5.6
Arbejdsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden

§ 6. Kandidater til byråd

6.1
Opstilling af kandidater til kommunalvalg foretages på en generalforsamling eller på et medlemssmøde, hvor opstilling fremgår af indkaldelsen. Samtidigt kan der fastsættes procedure for opstilling og valg af opstillingsform.

6.2
Personer, der er opstillet af Enhedslisten Hjørring, er ansvarlige overfor Enhedslisten Hjørring for at følge Enhedslistens politiske grundlag.

6.3
Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Hjørring og følge afdelingens politiske beslutninger. Generalforsamlingen eller et medlemsmøde, hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden, kan nedsætte en baggrundsgruppe, som følger det daglige arbejde i byrådet.

§ 7. Tegningsregler
Arbejdudvalget meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.

7.1
Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et arbejdsudvalgsmedlem eller af to arbejdsudvalgsmedlemmer i forening.

7.2
Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af min. 2/3 af arbejdsudvalget.

7.3
Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue
For afdelingen hæfter alene dens formue.

8.1
Afdelingen får sine midler fra: – medlemskontingent – partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen – indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 9. Regnskab 
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

9.1
Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.

9.2
Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets afslutning.

§ 10. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal af de fremmødte på en generalforsamling.

§ 11. Opløsning
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

11.1
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.
Således vedtaget på generalforsamlingen i Hjørring d. 26/3 2014